Dotacje na utworzenie miejsc pracy

Dotacje na utworzenie miejsc pracy

Na co jest udzielana dotacja?

 • utworzenie nowych miejsc pracy poprzez założenie przedsiębiorstwa społecznego
 • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym,
 • utworzenie nowych miejsc pracy w Podmiocie Ekonomii Społecznej (fundacje, stowarzyszenia), wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

Wysokość dotacji:

 • W przypadku miejsca pracy w nowym przedsiębiorstwie społecznym dotacja  (max 18 500zł) i wsparcie pomostowe (6 mies. X 900zł, 6 mies. X 600zł, wymagane zatrudnienie na ½ etatu przez 12 mies.) Dotyczy nowo zakładanych fundacji i stowarzyszeń z działalnością gospodarczą oraz spółdzielni socjalnych.
 • W przypadku miejsca pracy w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym dotacja (20 000 zł, wymagane zatrudnienie na 1 etat przez 12 mies.) w istniejących spółdzielniach socjalnych lub podmiotach ekonomii społecznej (stowarzyszenia/fundacje), które przekształcą się w przedsiębiorstwo społeczne (organizacja pozarządowa z działalnością gospodarczą).

Dodatkowe wsparcie w ramach projektu:

 • szkolenia z zakresu: aspektów prawnych prowadzenia działalności, biznesplan, zarządzanie, zatrudnianie, marketing w podmiotach ekonomii społecznej;
 • szkolenia i kursy zawodowe nakierowane na zdobycie konkretnych kompetencji/kwalifikacji dla osób, które będą zatrudnione w Przedsiębiorstwie Społecznym (zanim otrzymają dotację);
 • wsparcie przy rejestracji organizacji;
 • wsparcie eksperckie przy tworzeniu biznesplanów;
 • wsparcie merytoryczne (księgowość, kwestie prawne i marketingowe) po rozpoczęciu działalności.

Dla kogo dotacje?

Wsparcie finansowe (dotacje) udzielane jest na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób:

1) o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 43 z 2011 r., poz.225 z póz. zm.):

 1. bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 2. uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 3. uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 4. chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 5. długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 6. zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 7. uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 8. osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

2) o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

3) bezrobotnych sprofilowanych przez powiatowe urzędy pracy w tzw. III grupie oddalenia od rynku pracy.

 

Na co przyznawane są dotacje?

 • zakup środków inwestycyjnych, tj. niezbędnych do uruchomienia/prowadzenia działalności w przedsiębiorstwie społecznym; zakup wyposażenia (np. meble, garnki, lampy, drobny sprzęt AGD i RTV, itp.);
 • środki transportu, pod warunkiem, że:

-stanowią niezbędny element i będą wykorzystywane jedynie do osiągnięcia celu działalności gospodarczej określonego w Biznesplanie;

-nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów;

Jakie są obostrzenia?

 • Zabrania się w ramach otrzymanego Wsparcia Finansowego (Dotacji) finansowania zakupów ratalnych oraz leasingowych.
 • Wyklucza się możliwość zakupów z dotacji na podstawie umów cywilno-prawnych (np. umowy kupna-sprzedaży) – potrzebna jest faktura związana z kupnem danego towaru.
 • Dotacja nie może służyć pokryciu kosztów bieżącej działalności (np. czynsz, reklama itp.), poza środkami pochodzącymi ze wsparcia pomostowego.
 • Konieczne jest zabezpieczenie dotacji w postaci weksla oraz poręczenia osoby trzeciej, gwarancji bankowej lub innych.

Przykładowe branże:

– gastronomia i catering;

– usługi remontowo-budowlane, wykończeniowe, meblarskie, porządkowe;

– produkcja gadżetów i materiałów reklamowych i promocyjnych, rękodzieło;

– szkolenia i edukacja, w tym prowadzenie żłobków i przedszkoli;

– rehabilitacja i fizjoterapia;

 

Gdzie można nas znaleźć:

71 796 30 00,

dowes@rcwip.pl,

Wrocław, ul. Mennicza 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.