Wsparcie NGO

Informacje udzielane bezpośrednio w naszej siedzibie, przez stałych pracowników. Z osobami udzielającymi informacji i pomocy w zakresie bieżącej działalności organizacji pozarządowych można skonsultować się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.Usługi obejmują następujący zakres tematyczny:

 • Udzielanie informacji na temat zasad dotyczących zakładania stowarzyszeń i fundacji oraz pomoc w zakładaniu organizacji,
 • Pomoc i konsultacje przy tworzeniu dokumentacji organizacji (statuty, protokoły z posiedzeń, uchwały itp.),
 • Udzielanie informacji na temat Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie
 • jak uzyskać status pożytku publicznego, jakie korzyści i obowiązki wiążą się z posiadaniem statusu OPP, konsultowanie statutów organizacji ubiegających się o status OPP,
 • Źródła finansowania dla organizacji pozarządowych w tym dostępne fundusze europejskie,
 • Przekazywanie informacji dotyczących danych teleadresowych organizacji i instytucji,
 • Pomoc przy pisaniu projektów, wniosków o dotacje,- Pomoc w nauce obsługi komputera i rozwiązywaniu problemów z obsługą komputera,
 • Pomoc w tworzeniu bezpłatnych kont internetowych i korzystaniu z grupy dyskusyjnej dla wrocławskich organizacji,
 • Zasoby internetowe – pomoc w korzystaniu z internetu jako źródła użytecznych informacji (serwisy dla organizacji, strony internetowe fundacji, strony rządowe, samorządowe),
 • Udzielanie informacji na temat dostępnych funduszy europejskich i aktualnych konkursów,
 • Pomoc organizacjom zgłaszającym się z własnym pomysłem dobrać właściwe źródło finansowania w ramach funduszy unijnych,
 • Pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie ze źródeł europejskich