Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
z dniem 1 czerwca 2019 roku rozpoczęło realizację projektu
pn.: „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej- Wrocław

 

Celem głównym projektu jest:

rozwój systemu wspierania ekonomii społecznej w subregionie wrocławskim i w mieście Wrocław w okresie 01.06.2019–31.05.2022, obejmujący:

 • utworzenie co najmniej 80 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w nowo utworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych (PS)
 • wzmocnienie co najmniej 120 podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • wzmocnienie aktywności i współpracy podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • ze społecznością lokalną oraz otoczeniem instytucjonalnym i gospodarczym

 

Projekt skierowany jest do

 • 550 osób indywidualnych, w tym:
 1. 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób pozostających bez zatrudnienia wymagających w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej
 2. oraz 350 osób będących przedstawicielami społeczności lokalnej,
 • 150 podmiotów w tym:
 1. przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych,
 2. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych ,w tym podmiotów uprawnionych do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym,
 3. publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, przedstawicieli nauki i biznesu,
 4. Instytucji Wspierających Ekonomię Społeczną.

Obszar realizacji projektu:

subregionu wrocławskiego i m. Wrocław (powiat:milicki,oleśnicki,oławski,strzeliński,średzki,trzebnicki,wołowski,wrocławski oraz miasto Wrocław na prawach powiatu)
Dopuszczalne jest, iż 20% grupy docelowej projektu mogą w uzasadnionych sytuacjach stanowić osoby/podmioty spoza subregionu wsparcia OWES.

W ramach projektu zaplanowano działania:

Animacyjne, w tym zmierzające do:

 1. pobudzenia aktywności osób/grup/instytucji w przestrzeni publicznej, w tym tworzenie podmiotów obywatelskich, partnerstw na rzecz rozwoju ES;
 2. ożywiania społeczności lokalnej przez inicjowanie aktywności polegających na pracy z grupami w środowisku lokalnym, mające na celu głównie aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. wyszukiwanie/przygotowywanie/wspieranie lokalnych animatorów
 4. współpracę z podmiotami zewnętrznymi (NGO, JST, nauka, biznes)dotycząca rozwoju ES, m.in. przez promowanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych;

Doradcze, w tym:

 1. ogólne dotyczące tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;
 2. biznesowe dla przedsiębiorstw społecznych;
 3. specjalistyczne, m.in. prawne, marketingowe, księgowe, podatkowe, osobowe;
 4. z zakresu prawa zamówień publicznych;
 5. Szkoleniowe, dostosowane do potrzeb uczestników/czek, z zakresu m.in.: aspektów formalnych, prawnych tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, ekonomizacji PES ,podnoszenia kwalifikacji i doświadczenia przedstawicieli PES/PS, umiejętności społecznych, aspektów biznesowych i marketingowych, powiązań kooperacyjnych;
 6. Wsparcie finansowe na zatrudnienie w nowo tworzonym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym;
 7. Szkolenia zawodowe /podnoszące kompetencje mające na celu nabycie/podniesienie/zmianę kwalifikacji i kompetencji/doświadczenia niezbędnych na rynku pracy, zwiększenie szans i możliwości zatrudnienia uczestników/czek projektu, w tym do pracy w podmiotach ekonomii społecznej;
 8. Staże, umożliwiające zdobycia doświadczenia i umiejętności w celu zwiększenia szans na znalezienie pracy przez uczestniczki/ków projektu.

Trwałym efektem działań projektu będzie m.in.:

 • udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie minimum 80 nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
 • minimum 17 podmiotów ekonomii społecznej rozpocznie działalność gospodarczą lub odpłatną;
 • obroty przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem wzrosną o 3%;
 • 45 grup inicjatywnych wypracuje założenia dotyczące utworzenia nowego podmiotu ekonomii społecznej;
 • minimum 40 środowisk przystąpi do realizacji przedsięwzięcia związanego z Ekonomią Społeczną;

 

Projekt „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej- Wrocław”
jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
(Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne,
Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej)

Całkowita wartość projektu: 7 508 218,96 zł
Kwota dofinansowania UE: 7 212 058,68 zł