Autor: Radosław Bednarski

Wyniki oceny merytorycznej na ścieżkę wsparcia finansowego w projekcie Dolnośląski Ośrodek Wspieranie Ekonomii Społecznej – Wrocław (nabór w dniach 23.11.2020-29.11.2020 r.)

Realizatorzy projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” nr umowy RPDS.09.04.00-02-0003/19 informują o zakończeniu oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych na ścieżki wsparcia finansowego w ramach …

Konsultacje społeczne Programu Współpracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2023

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRiPS uprzejmie informuje, że rozpoczęły się konsultacje społeczne Programu Współpracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami …