Dla uczestnika

Jesteś osobą bezrobotną szukającą pracy w NGO? Ten projekt jest dla Ciebie!

Oferujemy płatne staże (ponad 1620 zł netto miesięcznie) w stowarzyszeniach i fundacjach – z możliwością podjęcia dalszej pracy. Projekt zakłada także odbycie kursów przygotowujących do podjęcia pracy oraz  udział w szkoleniach zawodowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe warunki:

 • Osoby powyżej 15 roku życia
 • osoby zamieszkałe na terenie Dolnego Śląska
 • bezrobotne, zarejestrowane w PUP (III profil)
 • bierne zawodowo, jeśli występuje dodatkowa przesłanka, m.in.:

– osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– osoby wychodzące z pieczy zastępczej,

– osoby z zaburzeniami psychicznymi,

– osoby niesamodzielne,

– osoby lub rodziny, które doświadczają przemocy.

WYSOCE PREMIOWANE JEST ZGŁOSZENIE OSOBY WRAZ Z DEKLARACJĄ PODMIOTU DOTYCZĄCĄ PRZYJĘCIA JEJ NA STAŻ – DLATEGO TEŻ SUGERUJEMY ODNALEZIENIE STOSOWNEJ ORGANIZACJI DO ODBYCIA STAŻU.

Sam projekt dzieli się na kilka etapów:

I ETAP – Zgłoszenia – przyjmowane w trybie ciągłym

W celu zgłoszenia, prosimy o wypełnienie następujących dokumentów – oraz przesłanie ich na adres e-mail dobrapraca@rcwip.pl :

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie – miejsce zamieszkania

Oświadczenie – korzystanie z PO PŻ

Oświadczenie – bierność zawodowa

Oświadczenie – przesłanka towarzysząca

Deklaracja podmiotu przyjmującego na staż 

Dodatkowo, prosimy o przedstawienie dokumentów poświadczający dany status, tzn. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, orzeczenie psychiatry itd.

Więcej informacji dostępnych w Regulamin Dobra Praca

II ETAP – Przygotowanie:

1.Stworzenie Indywidualnego Planu Rozwoju – opracowanego przy współpracy z coachem, psychologiem i doradcą zawodowym. Uczestnicy mogą korzystać też ze wsparcia wymienionych osób przez cały okres udziału w projekcie.

2.Udział w warsztacie wyjazdowym: Rozwój osobisty z elementami integracji – jest to 4- dniowy warsztat mający na celu integrację Uczestników, zwiększenie umiejętności        interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem czy rozwiązywania konfliktów.

3. Udział w 3 warsztatach stacjonarnych:

 • ABC poszukujących pracy  w tym tworzenie CV, autoprezentacja;
 • Wolontariat w praktyce i alternatywne formy zatrudnienia;
 • Podmioty ekonomii społecznej;

4Refundowane szkolenie/kurs podnoszący kompetencje lub kwalifikacje zawodowe – w pełni opłacony kurs (wraz ze stypendium) wybierany na podstawie zainteresowań Uczestnika ( np. grafika komputerowa, obsługa maszyn, zarządzanie projektami ) o wartości do 1000 zł/osobę. Istnieje możliwość realizowania kursu również w trakcie stażu.

III ETAP – Udział w stażu

Płatny, 3-miesięczny staż, pozwalający zdobyć doświadczenie zawodowe i praktyczne umiejętności (stypendium stażowe w wysokości ponad 1620 netto miesięcznie). W ramach stażu opłacane są także składki zdrowotne oraz składki ZUS. Staże można odbywać w:

 • stowarzyszeniach
 • fundacjach,
 • spółkach non-profit,
 • spółdzielniach socjalnych,
 • centrach integracji społecznej,
 • zakładach aktywności zawodowej,
 • klubach integracji społecznej.

IV ETAP – Dalsza praca

Projekt przewiduje także podjęcie dalszej pracy w podmiocie przyjmującym na staż – w ramach ustaleń pomiędzy Uczestnikiem, Realizatorem projektu oraz podmiotem przyjmującym.

Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym, lecz termin stażu uzależniony jest szkoleń realizowanych grupowo. Liczba miejsc w ramach projektu jest ograniczona.

Pierwsze staże w organizacjach rozpoczną się w lutym/marcu 2018 r.

Jeśli masz pytania – skontaktuj się:

71 796 30 00

dobrapraca@rcwip.pl

Lub odwiedź naszą siedzibę na ulicy Menniczej 1, 50-057 Wrocław

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja).

Całkowita wartość projektu: 1 527 912,00 zł
Kwota dofinansowania UE: 1 298 725,20 zł