“Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społeczne – Wrocław” – wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych część B.

W związku z zakończoną oceną formularzy rekrutacyjnych część B do projektu “Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 poniżej zamieszczamy listę rankingową.

lista rankingowa,

Projekt „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej).