Dotacje na utworzenie miejsc pracy – spotkanie Informacyjne

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu.

Przyjdź i dowiedź się w jaki sposób pozyskać dotacje na utworzenie miejsc pracy w podmiocie ekonomii społecznej oraz jak uzyskać lokal na preferencyjnych warunkach.

W przypadku nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym dotacja wynosi 21 020 zł na jedno miejsce pracy. Dodatkowo oferowane jest wsparcie pomostowe w wysokości 1 600 zł na 12 miesięcy na pokrycie części wydatków związanych z początkową działalnością. Wymagane jest przy tym zatrudnienie na ¼ etatu przez 18 miesięcy. Łącznie jeden podmiot może pozyskać nawet do 200 000 zł.

Termin: 27 sierpnia 2019 r.

Miejsce: Centrum Sektor 3, Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Czas trwania spotkania: 10.00 – 14.00

Tematyka spotkania:

  1. Rola ekonomii społecznej w rozwoju gospodarczym Wrocławia;
  2. Warunki sprzyjające powstawaniu nowych podmiotów (preferencyjne stawki czynszów, lokale miejskie, możliwości udziału w projektach finansowanych przez Fundusze Unijne);
  3. Przykłady branż i działań spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji;
  4. Zasady pozyskania dotacji na utworzenie nowych podmiotów oraz zatrudnienie pracowników w już działających;
  5. Omówienie wsparcia szkoleniowego i doradczego oferowanego przez Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej;
  6. Pytania i odpowiedzi.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenia mailowe …

dowes@rcwip.pl (w treści prosimy podać imię, nazwisko i numer kontaktowy)…

lub telefonicznie pod numerem: 71 796 30 00

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie jest finansowane w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej- Wrocław”
jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
(Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne,
Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej)

Całkowita wartość projektu: 7 508 218,96 zł
Kwota dofinansowania UE: 7 212 058,68 zł