Dotacje na utworzenie miejsc pracy

Dotacje na utworzenie miejsc pracy

Kto może uzyskać wsparcie:

– organizacje pozarządowe

– spółdzielnie socjalne

– spółki non-profit,

które posiadają status przedsiębiorstwa społecznego.

Dotacje na utworzenie miejsc pracy (w latach 2019-2022)

Na co jest udzielana dotacja?

 • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wysokość bezzwrotnego wsparcia na miejsce pracy pod warunkiem bycia PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM (FORMY PRAWNE: stowarzyszenie lub fundacja z działalnością gospodarczą/odpłatną, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit):

 • dotacja ( 21 000zł), wymagane zatrudnienie na min. 1/4 etatu przez 12 mies
 • wsparcie pomostowe (12 mies. X ok.1500zł, wymagane zatrudnienie na min. 1/4 etatu przez 18 mies.)

Dodatkowe wsparcie w ramach projektu:

 • szkolenia z zakresu: aspektów prawnych prowadzenia działalności, biznesplan, zarządzanie, zatrudnianie, marketing w podmiotach ekonomii społecznej;
 • szkolenia i kursy zawodowe nakierowane na zdobycie konkretnych kompetencji/kwalifikacji dla osób, które będą zatrudnione w Przedsiębiorstwie Społecznym;
 • wsparcie eksperckie przy tworzeniu biznesplanów;
 • wsparcie w szukaniu źródeł finansowania, pożyczek, zamówień, ofert przetargowych,
 • wsparcie merytoryczne (księgowość, kwestie prawne i marketingowe) po rozpoczęciu działalności.

Inne działania OWES:

 • Usługi animacji: spotkania, konsultacje seminaria dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Gry animacyjne, warsztaty, gry terenowe,
 • Wizyty studyjne pokazujące dobre praktyki ekonomii społecznej,
 • Wyjścia o charakterze kulturalnym i społecznym dla osób z grup objętych wsparciem
 • Szkolenia zawodowe i podnoszące kompetencje zwiększające możliwość i szanse zatrudnienia osób bezrobotnych
 • Staże w podmiotach ekonomii społecznej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dla kogo dotacje?

Wsparcie finansowe (dotacje) udzielane jest na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób:

1) bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy,

2) o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

3)o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 43 z 2011 r., poz.225 z póz. zm.):

 1. bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 2. uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 3. uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 4. chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 5. długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 6. zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 7. uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 8. osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Na co przyznawane są dotacje?

 • zakup środków inwestycyjnych, tj. niezbędnych do uruchomienia/prowadzenia działalności w przedsiębiorstwie społecznym; zakup wyposażenia (np. meble, garnki, lampy, drobny sprzęt AGD i RTV, itp.);
 • środki transportu, pod warunkiem, że:

-stanowią niezbędny element i będą wykorzystywane jedynie do osiągnięcia celu działalności gospodarczej określonego w Biznesplanie;

-nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów;

Jakie są obostrzenia?

 • Zabrania się w ramach otrzymanego Wsparcia Finansowego (Dotacji) finansowania zakupów ratalnych oraz leasingowych.
 • Wyklucza się możliwość zakupów z dotacji na podstawie umów cywilno-prawnych (np. umowy kupna-sprzedaży) – potrzebna jest faktura związana z kupnem danego towaru.
 • Konieczne jest zabezpieczenie dotacji w postaci weksla oraz poręczenia osoby trzeciej, gwarancji bankowej lub innych.

Przykładowe branże:

– gastronomia i catering;

– usługi remontowo-budowlane, wykończeniowe, meblarskie, porządkowe;

– produkcja gadżetów i materiałów reklamowych i promocyjnych, rękodzieło;

– szkolenia i edukacja, w tym prowadzenie żłobków i przedszkoli;

– rehabilitacja i fizjoterapia;

Gdzie można nas znaleźć:

71 796 30 00,

dowes@rcwip.pl,

Wrocław, ul. Mennicza 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.

Nabór w trybie ciągłym. KLIKNIJ po szczegóły.