Ekonomia Społeczna

Jedną z głównych przestrzeni działania naszego stowarzyszenia jest ekonomia społeczna, zwana często przedsiębiorczością społeczną. W skrócie, ekonomia społeczna jest dziedziną która łączy działalność rynkową z realizacją działań i projektów realizowanych w sferze pożytku publicznego. Dla Podmiotów Ekonomii Społecznej istotne znaczenie – obok celu gospodarczego – ma misja społeczna. 

Podmiotami Ekonomii Społecznej są:

  • stowarzyszenia,
  • fundacje,
  • spółki non-profit,
  • spółdzielnie socjalne,
  • centra integracji społecznej,
  • zakłady aktywności zawodowej,
  • kluby integracji społecznej,
  • warsztaty terapii zajęciowej;

Dodatkowo, wyróżnić możemy także tzw. Przedsiębiorstwa Społeczne, a więc podmioty które prowadzą działalność gospodarczą, są rządzone na zasadach demokratycznych – oraz ich celem jest reintegracja społeczna i zawodowa. Dobrym przykładem przedsiębiorstwa społecznego będzie więc spółdzielnia socjalna zatrudniająca osoby niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym, np. Spółdzielnia Socjalna Arte czy też Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej . Największą różnicą między prywatnymi firmami a Przedsiębiorstwami Społecznymi będzie więc inwestowanie wypracowanych zysków w lokalne środowisko i swoich członków – a nie maksymalizacji profitów dla właścicieli

Jedną z misji naszej organizacji jest całościowe wsparcie ekonomii społecznej na terenie subregionu Wrocławskiego. Cel ten realizujemy poprzez podnoszenie kwalifikacji oraz potencjału organizacji pozarządowych oraz łączenie tego środowiska z przedsiębiorstwami społecznymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz biznesem. Nasze działania skierowane są zarówno do grup nieformalnych – jak i organizacji działających od wielu lat.

W ramach Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej (DOWES) wspomagamy tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych (PS), wspieramy inicjatywy nieformalnych grup oraz zapewniamy pomoc dla już istniejących PES i PS. Dzięki temu umożliwiamy w szczególności osobom wykluczonym  powrót na rynek pracy, przez co przeciwdziałamy ich marginalizacji i dalszemu wykluczeniu społecznemu. Dążymy do ekonomizacji PES (stowarzyszeń, fundacji) – by tworzyły miejsca pracy i prowadziły działalność odpłatną i gospodarczą. Wspieramy również samorządy w zakresie wdrażania społecznie odpowiedzialnych zamówień, pokazujemy dobre praktyki oraz pomagamy w rozwoju trzeciego sektora poprzez działania animacyjne – takie jak NGO BUSINESS MEETING.

Dodatkowo, realizujemy projekt dofinansowywanych staży w PES –  DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej. Dzięki naszemu wsparciu zatrudnienie znajdują osoby mające problemy na rynku pracy lub znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Projekt koncentruje się nie tylko na doraźnym wsparciu w postaci stażu, lecz także na zwiększeniu kompetencji uczestników, m.in. dzięki serii szkoleń, ciągłego wsparcia doradczego oraz psychologicznego.