Informacja o zakupie w ramach Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19

W ramach projektu Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” RPDS.09.04.00-02-0003/19 realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Realizatorzy: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości informują o uruchomieniu mechanizmu zakupów produktów i usług od podmiotów ekonomii społecznej w tym od przedsiębiorstw społecznych na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19.

Zakupy mogą być dokonane:

 1. w podmiotach, które w następstwie wystąpienia COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji;
 2. mają siedzibę na terenie woj. dolnośląskiego i są podmiotami ekonomii społecznej;
 3. w pierwszej kolejności instrument jest kierowany do przedsiębiorstw Społecznych (PS) oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej przekształcanych w PS, gdyż jego jednym z zadań jest utrzymanie miejsc pracy w tych podmiotach

Podstawą do jego uruchomienia jest czasowe zawieszenie części oraz wprowadzenie nowych form wsparcia w ramach Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020[1] oraz Rekomendacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 4 maja 2020 roku[2].

Zakupy produktów i usług obejmują w szczególności:

 1. zamówienia produkowanych przez PES i PS środków ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych, przyłbic) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia, placówkom całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, innym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19;
 2. zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i nieodpłatne dostarczenie posiłków) świadczonych przez PES i PS na potrzeby pracowników służby zdrowia, placówek całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 3. zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i dostarczenie posiłków) świadczonych przez PES i PS oraz przekazywanie ich nieodpłatnie osobom w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19 (osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, dzieciom korzystającym dotychczas z darmowych posiłków w szkołach, osobom przebywającym w miejscach odosobnienia w związku z potrzebami izolacji lub kwarantanny i osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej);
 4. zamówienia w PES i PS środków higienicznych (np. dezynfekujących), środków ochrony osobistej i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia, placówkom całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, innym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19.
 5. zamówienia usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej, w szczególności usług opiekuńczych i asystenckich, dla osób, które dotychczas były objęte opieką w instytucjach (placówkach całodobowych i dziennych) lub wymagających takiej opieki w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, wraz środkami ochrony osobistej dla pracowników realizujących usługi;
 6. organizacja i wynajem miejsc całodobowych z przeznaczeniem na pobyt w trakcie kwarantanny, a także na pobyt personelu ochrony zdrowia i innych służb społecznych albo z przeznaczeniem na czasowe zmniejszenia liczby osób w placówkach całodobowych;
 7. zamówienie usług czyszczenia, odkażania budynków i przestrzeni publicznych;
 8. oraz wszystkich innych usług i zamówień towarów, których potrzeby użycia bądź stosowania mogą pojawić się wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju, a których produkcja, dystrybucja, świadczenie nie jest ograniczone innymi prawnymi regulacjami dotyczącymi stanu epidemii.

Powyższe zakupy są realizowane pod warunkiem ich ścisłego powiązania z realnymi potrzebami występującymi w regionie w zakresie przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19 i w uzgodnieniu z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości dokonuje na bieżąco analizy potrzeb w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19 i może odmówić dokonania zakupów bez podania przyczyny.

Podmioty zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do Animatorki: miroslawa.hamera@rcwip.pl tel. 71 796 3000.


[1] Rekomendacje Ministra Funduszy i Polityki regionalnej dot. wdrożenia w projektach OWES mechanizmu wsparcia PES i PS, poprzez przeprowadzanie przez OWES zakupów od tych podmiotów produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19; Pismo MFiPR z 19 kwietnia 2020 roku (DZF-VI.7610.28.2020.ŁM)

[2] Rekomendacje dotyczące koordynacji działań wspierających funkcjonowanie instytucji pomocowych i podmiotów ekonomii społecznej w związku przeciwdziałaniem COVID-19; Pismo DES-I.551.30.2020.JSZ