Konsultacje społeczne Programu Współpracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2023

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRiPS uprzejmie informuje, że rozpoczęły się konsultacje społeczne Programu Współpracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2023.

Projekt dokumentu opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz na stronie: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ .

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu Współpracy.

Wszelkie opinie i uwagi można zgłaszać w terminie do 24 listopada br. poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go w wiadomości e-mail na adresy:  

aleksandra.krugly@mrips.gov.plmarta.chydrasinska@mrips.gov.pl.