Nabór Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) na utworzenie nowego miejsca pracy poprzez założenie nowego Przedsiębiorstwa Społecznego.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 informują rozpoczęciu naboru Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) na utworzenie nowego miejsca pracy poprzez założenie nowego Przedsiębiorstwa Społecznego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku złożenia Wniosków o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji) przez wszystkich Uczestników Projektu ze ścieżki wsparcia dotacyjnego, Realizator Projektu/ Partner Projektu zastrzegają sobie prawo do zamknięcia naboru Wniosków w celu niezwłocznego przystąpienia do  procedury  ich  oceny, o  czym  poinformują  na  stronie internetowej projektu. Nabrór potrwa do dnia 17.12.2018r. do godz.16.00.
Dodatkowe informacje oraz dokumenty znajdą Państwo w poniższym linku:

Projekt „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej).

Załączniki: