Nabór Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej –Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0003/19 informują o rozpoczęciu naboru Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego na  utworzenie nowych miejsc pracy w nowo utworzonym przedsiębiorstwie społecznym, istniejącym przedsiębiorstwie społecznym, bądź w podmiocie ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tego podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne 

Nabór Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego rozpocznie się dnia 03.02.2020r. i będzie trwać do dnia 30.06.2021r., do godz. 16.00.

z zastrzeżeniem, iż w przypadku złożenia Wniosków o udzielenie Wsparcia Finansowego przez wszystkich Uczestników Projektu ze ścieżki wsparcia finansowego, Realizatorzy Projektu zastrzegają sobie prawo do zamknięcia naboru Wniosków w celu niezwłocznego przystąpienia do  procedury ich  oceny, o  czym  poinformują  na  stronie internetowej projektu, jednak nie wcześniej niż po 10 dniach od rozpoczęcia naboru.

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego oceniane będą w trybie ciągłym, w ramach poszczególnych tur naboru Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego.  Każda tura rozpoczynać się będzie  od dnia następującego po dniu zakończenia etapu szkoleniowo-doradczego w ramach ścieżki wsparcia finansowego lub w szczególnych przypadkach w terminie wskazanym przez Realizatora.

Aby ubiegać się o udzielenie wsparcia finansowego,  należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa i udzielania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego w ramach ścieżki wsparcia finansowego oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiedni Wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami .

Wszystkie dokumenty związane udzielaniem wsparcia finansowego  w wersji elektronicznej do pobrania lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:

RCWIP – ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław

tel. (71) 796 30 00, dowes@rcwip.pl

informacji udzielają pracownicy projektu w godzinach od 8.00 do 16.00

CWP – ul. Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław (dostęp dla osób z niepełnosprawnością)

tel. (71)789 92 15

informacji udzielają pracownicy projektu w godzinach od 09.00 do 16.00

Termin składania Wniosków: od dnia 03.02.2020r. do dnia 30.06.2021r.

Planowany termin zamknięcia naboru Wniosków o udzielenie wsparcia
finansowego (Dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego dla I tury oceny – 17.02.2020r.

Planowany termin zamknięcia naboru Wniosków o udzielenie wsparcia
finansowego (Dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego dla II tury oceny – 13.03.2020r.

Planowany termin zamknięcia naboru Wniosków o udzielenie wsparcia
finansowego (Dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego dla III tury oceny – 20.03.2020r.

Planowany termin zamknięcia naboru Wniosków o udzielenie wsparcia
finansowego (Dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego dla IV tury oceny – 31.07.2020r.

Planowany termin zamknięcia naboru Wniosków o udzielenie wsparcia
finansowego (Dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego dla V tury oceny – 21.08.2020r.

Planowany termin zamknięcia naboru Wniosków o udzielenie wsparcia
finansowego (Dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego dla VI tury oceny – 11.09.2020r.

Planowany termin zamknięcia naboru Wniosków o udzielenie wsparcia
finansowego (Dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego dla VII tury oceny – 18.09.2020r.

Planowany termin zamknięcia naboru Wniosków o udzielenie wsparcia
finansowego (Dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego dla VIII tury oceny 25.09.2020r.

Planowany termin zamknięcia naboru Wniosków o udzielenie wsparcia
finansowego (Dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego dla IX tury oceny – 09.10.2020r.

Miejsce składania dokumentów:
Odpowiedni Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy wypełnić i złożyć osobiście w formie papierowej pod adresem:
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
ul. Józefa Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław, tel. 71 789 92 15,
w godzinach od 9.00 do 16.00
.

Zasady przyznawania dotacji i wsparcia pomostowego – dokumenty do pobrania:

Regulamin udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego

Załącznik nr 1 Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Załącznik nr 2 Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 3 Wykaz działalności wykluczonych z bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji)

Załącznik nr 4 Umowa o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) – minimalny wzór

Załącznik nr 5 Umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego – minimalny wzór

Załączniki nr 6 Weksel in blanco – wzór

Załączniki nr 7 Deklaracja wekslowa – wzór

Załącznik nr 8 Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 9 Umowa o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego – minimalny wzór

Załącznik nr 10 Karta oceny formalnej wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 11 Karta oceny formalnej wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Załączniki do Wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego ( Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego)

Załącznik nr 1 Biznesplan

Załącznik nr 2 Budżet

Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy

Oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego

Oświadczenie o pomocy de minimis

Oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej nie będącego przedsiębiorstwem społecznym, o przekształceniu się w przedsiębiorstwo społeczne w celu uzyskania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) na utworzenie miejsca pracy

Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego/podmiotu ekonomii społecznej dotyczące zatrudnienia osób na nowo utworzonych stanowiskach pracy

Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych.

Formularz ubiegania się o pomoc publiczną

Załączniki do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków (Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego)

Załącznik nr 1 – Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 2 – Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie przedłużonego wparcia pomostowego

Załącznik nr 3 – Deklaracja poufności