Wyniki zapytania NR 5/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP 

Wrocław, dnia 19.09.2018 r.

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego NR 5/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP w ramach projektu pn. „Akcja Reintegracja II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0026/17, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, nie wyłoniono wykonawcy.

Negocjacje z oferentem Silver-bird Events Natalia Gołąb zakończyły się niepowodzeniem, gdyż oferent nie zaakceptował zmniejszenia ceny oferty, która została określona w budżecie projektu.