Oferta Szkoleniowa

Tematyka oferty szkoleniowej DOWES dotyczy minimum poniższych obszarów:

 • powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,
 • prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej
  (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES),
 • zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie
  zasobami ludzkimi,
 • aspekty prawne (np. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o spółdzielniach socjalnych),
  aspekty finansowe i rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej,
 • tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej,
  pozyskiwanie klientów, etc.),
 • budowanie powiązań kooperacyjnych,
 • restrukturyzacja działalności,
 • lokalne strategie i rady działalności,
 • zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym,
 • umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach
  partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje
  związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

DOWES organizuje również szkolenia zawodowe i branżowe, zgodnie z profilem działalności i potrzebami odbiorców swoich usług. W przypadku zapotrzebowania PES lub PS na szkolenia specjalistyczne, zapewnia także dostęp do usług zewnętrznych.