Ogłoszenie o przedłużeniu rekrutacji na ścieżki wsparcia finansowego (dotacje) w projekcie „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław”- ISTNIEJĄCE PODMIOTY

Jako „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” rozpoczynamy rekrutację na ścieżki wsparcia finansowego – dotację dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w subregionie wrocławskim. Rekrutacja zostaje przedłużona do 31.10.2018r., do godz. 16.00. Na chętne podmioty, m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne czeka do 130 000 zł dotacji na utworzenie miejsc pracy pod warunkiem przekształcenia się w przedsiębiorstwo społeczne.

W związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 informuje, że rekrutacja do ww. projektu na ścieżkę wsparcia finansowego zostaje przedłużona do 31.10.2018r., do godz. 16.00.

W celu zgłoszenia się do projektu, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiednie formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie Rekrutacji.

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:

RCWIP – ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław

tel. (71) 796 30 00, dowes@rcwip.pl

informacji udzielają pracownicy projektu w godzinach od 8.00 do 16.00

CWP – ul. Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław (dostęp dla osób z niepełnosprawnością)

tel. (71)789 92 15

informacji udzielają pracownicy projektu w godzinach od 10.00 do 18.00

Formularze Rekrutacyjne przyjmowane będą od dnia 03.09.2018 do dnia 31.10.2018r. do godz. 16.00,

Uwaga:W związku z koniecznością monitorowania wskaźników zatrudnieniowych, które wykraczają poza okres realizacji projektu, niezbędnym będzie na etapie składania formularzy rekrutacyjnych podpisanie oświadczenia dotyczącego ryzyka związanego z możliwością nie otrzymania dotacji.

Załączniki:

Regulamin rekrutacji

Deklaracja_uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie dot. danych osobowych – os. fizyczne 
Deklaracja_uczestnictwa_w projekcie oraz oświadczenie dot. danych osobowych – podmiot

DOWES_Deklaracja_uczestnictwa obowiązująca od 29.08.2018

Zał.1_Formularz_rekrutacyjny AI dla osób fizycznych 
Zał.2_Formularz_rekrutacyjny_A II dla osób fizycznych 
Zał._3_Formularz_rekrutacyjny B
Oświadczenie o zabezpieczeniu – osoby fizyczne i podmioty

Oświadczenie_o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych – osoba fizyczna
Zał.4_ Formularz Rekrutacyjny AI dla podmiotów 
Zał.6_Formularz Rekrutacyjny AIII dla podmiotów 
Oświadczenie_o_przetwarzaniu danych – podmiot 

Oświadczenie_o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych – podmiot 

Formularz_ubiegania_się o pomoc de minimis 

Formularze według, których będą oceniane osoby i podmioty:

Formularz_oceny B

Formularz_oceny_AI – osoby fizyczne 
Formularz_oceny_AII_- osoby fizyczne 
Formularz_oceny_AI – podmioty 

Formularz_oceny AIII dla podmiotów