Ogłoszenie o przedłużeniu rekrutacji na ścieżki wsparcia finansowego (dotacje) w projekcie „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław”- NOWOTWORZONE PODMIOTY

Jako „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” przedłużamy rekrutację na ścieżki wsparcia finansowego – dotację dla nowotworzonych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w subregionie wrocławskim. Rekrutacja rozpocznie  się dnia 04.12.2018r. i będzie trwała do 13.12.2018r., do godz. 16.00. Na chętne grupy inicjatywne czeka do 130 000 zł dotacji na utworzenie miejsc pracy w nowym podmiocie oraz 9200 zł finansowego wsparcie pomostowego na jedną zatrudnioną osobę.

W związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 informuje, że rekrutacja do ww. projektu na ścieżkę wsparcia finansowego rozpocznie się dnia 04.12.2018r. i będzie trwała do 13.12.2018r., do godz. 16.00.

W celu zgłoszenia się do projektu, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiednie formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie Rekrutacji.

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:

RCWIP – ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław

tel. (71) 796 30 00, dowes@rcwip.pl

informacji udzielają pracownicy projektu w godzinach od 8.00 do 16.00

CWP – ul. Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław (dostęp dla osób z niepełnosprawnością)

tel. (71)789 92 15

informacji udzielają pracownicy projektu w godzinach od 10.00 do 18.00

Formularze Rekrutacyjne przyjmowane będą od dnia 04.12.2018r. do dnia 13.12.2018r. do godz. 16.00,

Projekt „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej).

Załączniki:

Załączniki:

Regulamin rekrutacji

Deklaracja_uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie dot. danych osobowych – os. fizyczne
Deklaracja_uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie dot. danych osobowych – os. fizyczne
Zał.1_Formularz_rekrutacyjny AI dla osób fizycznych 
Zał.2_Formularz_rekrutacyjny_A II dla osób fizycznych 
Zał._3_Formularz_rekrutacyjny B
Oświadczenie o zabezpieczeniu – osoby fizyczne i podmioty

Oświadczenie_o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych – osoba fizyczna

Zał.4_ Formularz Rekrutacyjny AI dla podmiotów

Zał.5_Formularz_Rekrutacyjny AII dla podmiotów

Zał.6_Formularz Rekrutacyjny AIII dla podmiotów 
Oświadczenie_o_przetwarzaniu danych – podmiot 

Formularze według, których będą oceniane osoby i podmioty:

Formularz_oceny B

Formularz_oceny_AI – dla osób fizycznych 
Formularz_oceny_AII_- dla osób fizycznych
Formularz_oceny_AI – dla podmiotów

Formularz_oceny_AII dla podmiotów

Formularz_oceny AIII dla podmiotów