OGŁOSZENIE O ZASADACH UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO: DOTACJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej- Wrocław”, nr projektu RPDS.09.04.00-02-0003/19- listopad 2019

W związku z realizacją projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej- Wrocław”, nr projektu RPDS.09.04.00-02-0003/19,

  • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz
  • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
    informują o obowiązujących zasadach przyznawania wsparcia finansowego: dotacji i wsparcia pomostowego (podstawowego, przedłużonego) w ramach niniejszego projektu.
    Wsparcie finansowe jest udzielane na tworzenie miejsc pracy w:

• nowopowstających Przedsiębiorstwach Społecznych,
• istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych
• Podmiotach Ekonomii Społecznej wyłącznie pod warunkiem
przekształcenia tych podmiotów w Przedsiębiorstwa Społeczne.

Dotacja i wsparcie pomostowe jest udzielane w związku z prowadzoną bądź planowaną do uruchomienia działalnością gospodarczą i/lub działalnością odpłatną w ww. Podmiotach.

W celu zgłoszenia się na ścieżkę wsparcia finansowego, czyli dotację i wsparcie pomostowe, należy złożyć odpowiednie dokumenty w ramach otwartego naboru (w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze).

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją i ubieganiem się o wsparcie finansowe w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.rcwip.pl, www.cwp.wroclaw.pl lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:

* Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław (wejście od ul. Świdnickiej 28 obok Sceny Kameralnej Teatru Polskiego)
tel. 71 796 30 00

* Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości , ul. Józefa Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław, tel. 71 789 92 15 (siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu)

Zasady przyznawania dotacji i wsparcia pomostowego – dokumenty do pobrania:

Regulamin udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowegoWniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego ( Załącznik nr 2 do Regulaminu)

Regulamin Komisji Oceny Wniosków (Załącznik nr 1 do Regulaminu)