Ogłoszenie o zawieszeniu naboru na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego

W związku z realizacją projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej- Wrocław”, nr projektu RPDS.09.04.00-02-0003/19,
• Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz
• Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
informują w dniu 09.04.2021 r. o zawieszeniu z dniem 13.04.2021 r. naboru, na ścieżkę wsparcia finansowego: dotacji oraz udzielania wsparcia pomostowego, związanego z tworzeniem miejsc pracy w:
• nowopowstających Przedsiębiorstwach Społecznych,
• istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych
• Podmiotach Ekonomii Społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w Przedsiębiorstwa Społeczne.