Pożyczki typu STANDARD

Pożyczki typu STANDARD

Pożyczki STANDARD udzielane są w celu zabezpieczenia płynności finansowej podmiotu ekonomii społecznej związanej z realizacją projektu/projektów, na który/e zostały podpisane ze sponsorami stosowne umowy.

 

Wysokość pożyczki: od 5 000 zł do 150 000 zł

Długość trwania pożyczki: do 12 miesięcy

Oprocentowanie: 7,9% w skali roku

 

Warunki:

– spłata pożyczki odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat, stanowiącym załącznik do umowy pożyczki;

– podmiot wskazuje, z jakich środków spłaci koszty pożyczki (oprocentowanie, opłatę administracyjną);

– środki pochodzące z pożyczki nie mogą być przeznaczone na: spłatę innych zobowiązań finansowych, odsetki zadłużenia, koszty kar i grzywien;

– opłata administracyjna jest pobierana w przypadku podpisania umowy pożyczki i wynosi 1% wartości pożyczki jednak nie mniej niż 150 zł. Opłata administracyjna jest pobierana jako przelew podmiotu ekonomii społecznej po podpisaniu umowy lub może być rozliczona razem z pierwszą transzą pożyczki. Opłata administracyjna nie podlega zwrotowi, także w razie wypowiedzenia umowy pożyczki przez Fundusz.

 

Wymagane dokumenty dla pożyczki STANDARD:

– czytelnie uzupełniony Wniosek o pożyczkę;

– kserokopia statutu podmiotu ekonomii społecznej;

– Oświadczenie o niezaleganiu z zobowiązaniami wobec ZUS, US, PFRON na formularzu Funduszu;

– kserokopie zatwierdzonych sprawozdań finansowych i merytorycznych za  okres ostatnich 3 lat, 2 lat, 1 roku, w zależności od okresu funkcjonowania podmiotu;

– kopia umowy o dofinansowanie projektu;

– dwie Rekomendacje według wzoru Funduszu.

Rodzaje zabezpieczeń pożyczki STANDARD:

Wypłata pożyczki lub jej części jest uzależniona od ustanowienia prawnego zabezpieczenia jej spłaty. Przyjmowane są następujące formy zabezpieczenia:

 

– weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;

– poręczenie spłaty pożyczki z odsetkami przez osoby trzecie;

– akt notarialny o poddaniu się egzekucji na podstawie art.777 kpc;

– blokada środków na rachunku bankowym;

– przelew wierzytelności;

– inne zabezpieczenia przewidziane przepisami prawa.

 

Podstawowym zabezpieczeniem udzielanych pożyczek jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. O konieczności wniesienia innego i/lub dodatkowego rodzaju zabezpieczania decyduje Komisja Funduszu.

Dokumenty do pobrania:

Dla osób reprezentujących podmiotu ubiegające się o pożyczkę STANDARD lub START GO:

Wniosek o udzielenie pożyczki

Rekomendacja

 

Dodatkowe dokumenty dla osób reprezentujących podmioty ubiegające się o pożyczkę START GO:

Biznesplan Opisowy

Biznesplan Finansowy