Pożyczki typu START GO

Pożyczki START GO udzielane są w celu umożliwienia podjęcia działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej) lub rozwoju istniejącej działalności np. poprzez wprowadzenie nowych produktów, zwiększenie zatrudnienia.

Długość trwania pożyczki: do 36 miesięcy

Wysokość pożyczki: od  5 000 zł do 150 000 zł

Oprocentowanie: 7,9% w skali roku (w przypadku, gdy oprocentowanie jest niższe niż stopa referencyjna, pożyczka podlega zasadom udzielania pomocy publicznej)

 

Warunki:

– wymagany wkład własny pożyczkobiorcy wynosi min. 5 % wartości pożyczki, przy czym wkład własny może być pozafinansowy, wyliczony na podstawie wartości rynkowej dóbr i/lub usług stanowiących wkład pozafinansowy;

– spłata pożyczki odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogram spłat, stanowiącym załącznik do umowy pożyczki;

– środki pochodzące z pożyczki nie mogą być przeznaczone na: spłatę innych zobowiązań finansowych, odsetki zadłużenia, koszty kar i grzywien;

– opłata administracyjna wynosi 1% wartości pożyczki jednak nie mniej niż 150 zł.

 

Wymagane dokumenty dla pożyczki START GO:

– czytelnie uzupełniony Wniosek o pożyczkę;

– kserokopia statutu podmiotu ekonomii społecznej;

– Oświadczenie o niezaleganiu z zobowiązaniami wobec ZUS, US, PFRON na formularzu Funduszu;

– kserokopie zatwierdzonych sprawozdań finansowych i merytorycznych za  okres ostatnich 3 lat, 2 lat, 1 roku, w zależności od okresu funkcjonowania podmiotu;

– kopia umowy o dofinansowanie projektu;

– biznesplan według wzoru (Biznesplan finansowy i Biznesplan opisowy), określonym z poziomem rentowności gwarantującym spłatę pożyczki, wraz z uzasadnieniem, jak przyznana pożyczka wpłynie na poprawę sytuacji organizacji pozarządowej lub spółdzielni socjalnej;

– dwie Rekomendacje według wzoru Funduszu.

Rodzaje zabezpieczeń pożyczki START GO:

Wypłata pożyczki lub jej części jest uzależniona od ustanowienia prawnego zabezpieczenia jej spłaty. Przyjmowane są następujące formy zabezpieczenia:

 

– weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;

– poręczenie spłaty pożyczki z odsetkami przez osoby trzecie;

– akt notarialny o poddaniu się egzekucji na podstawie art.777 kpc;

– blokada środków na rachunku bankowym;

– przelew wierzytelności;

– inne zabezpieczenia przewidziane przepisami prawa.

 

Podstawowym zabezpieczeniem udzielanych pożyczek jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. O konieczności wniesienia innego i/lub dodatkowego rodzaju zabezpieczania decyduje Komisja Funduszu.

 

Dokumenty do pobrania:

Dla osób reprezentujących podmiotu ubiegające się o pożyczkę STANDARD lub START GO:

Wniosek o udzielenie pożyczki

Rekomendacja

Dodatkowe dokumenty dla osób reprezentujących podmioty ubiegające się o pożyczkę START GO:

Biznesplan Opisowy

Biznesplan Finansowy