Tarcza dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych

stan na 14 maja 2020 r.  

 

Kadra OWES opracowała zestawienie rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, a z których skorzystać mogą podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe.

 

I Wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

1. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek pobieranych przez ZUS, w przypadku, gdy zatrudnione osoby zgłoszone są do ZUS z tytułu zawartej umowy o pracę, umowy zlecenie, inne.

– Do 100% zwolnienia z płatności dla podmiotów zgłaszających do ZUS do 9 osób, a także dla spółdzielni socjalnych, niezależnie od liczby osób zgłoszonych do ZUS.

– Do 50% zwolnienia z obowiązku opłacania składek dla podmiotów zgłaszających od 10 do 49 osób.

Zwolnienie można uzyskać za miesiące marzec-maj, pod warunkiem, że ZUS nie został jeszcze opłacony za dany miesiąc.

Należy pamiętać, że zwolnienie dotyczy wszystkich pracowników, nie można wybrać, dla kogo chcemy zastosować zwolnienie.

Mechanizm może powodować trudności dla podmiotów prowadzących projekty finansowane ze środków publicznych czy unijnych, ponieważ wymaga dużej pracy administracyjnej.

2. Jednorazowe wynagrodzenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło), gdy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia społecznego (np. gdy nie pracują nigdzie na etacie). Aby otrzymać świadczenie postojowe pracodawca musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe dla wskazanego pracownika. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci wynagrodzenie postojowe.

 

II Fundusz Pracy – wsparcie dystrybuowane przez Powiatowe Urzędu Pracy właściwe dla miejsca rejestracji podmiotów

1. Dofinansowanie wynagrodzeń, w przypadku, gdy

przychody NGO lub

obroty pracodawcy (w tym NGO prowadzących działalność gospodarczą),

spadły o 30%.

Instrument dostępny jest w 14 dniowych naborach, jednak należy mieć na uwadze, że w większości PUP pierwszy nabór się zakończył.

Dofinansowanie dotyczy miesięcy: marzec-maj i polega na dofinansowaniu wynagrodzenia i składek od 50% do 90% najniższego wynagrodzenia (w zależności od wielkości spadku przychodów/obrotów).

Aby otrzymać dofinansowanie, należy wskazać konkretne osoby, których wynagrodzenia mają być objęte dofinansowaniem. Wsparcie zobowiązuje podmiot, który je otrzymał, do zatrudnienia osoby, której wynagrodzenie dofinansowano, na okres odpowiadające liczbie miesięcy, za jakie przyznano wsparcie. Oznacza to, że dofinansowanie marzec-maj zobowiązuje do zatrudnienia w okresie od marca do sierpnia.

Mechanizm może być trudny do zrealizowania dla podmiotów, w których wynagrodzenia pracowników są zmienne, a także przy zleceniach wynagradzanych w zależności od liczby przepracowanych godzin.

Mechanizm dla podmiotów działających co najmniej 14 miesięcy.

Przykładowe zasady dla NGO:
https://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

Przykładowe zasady, gdy się chce skorzystać z instrumentu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:
https://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

 

2. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, w tym dla NGO prowadzących działalność gospodarczą

Można otrzymać 5 tys. złotych pożyczki,  bez konieczności udowadniania spadku przychodów/obrotów, z dość dużą dowolnością wydatkowania otrzymanych środków.

Możliwa jest umorzenie spłaty w całości (choć warunki umorzenia zmieniały się w kolejnych tarczach, więc warto prześledzić przebieg prac nad tą formą wsparcia). W przypadku konieczności spłaty, pożyczka jest bardzo nisko oprocentowana i rozłożona na 12 miesięcy.

Z reguły można ubiegać się o pożyczkę biorąc udział w naborach ciągłych organizowanych przez PUP.

https://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

III Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – Wsparcie przyznawane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy właściwe dla miejsca rejestracji podmiotu.

Aby otrzymać dofinansowanie należy wykazać spadek 15 % obrotów gospodarczych rok do roku (2 wybrane miesiące), lub 25% miesiąc do miesiąca. O wsparcie ubiegać się mogą podmioty prowadzące działalność gospodarczą i/lub odpłatną.

1. Dofinansowanie wynagrodzenia postojowego pracownika wskazanego przez podmiot.

2. Dofinansowanie wynagrodzenia, pracownika, któremu zmniejszono etat o co najmniej 20%, ale nadal pracuje min ½ etatu

Więcej informacji o instrumencie wsparcia:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

http://www.dwup.pl/www/news/1/c/490/Koronawirus-wsparcie-dla-firm-w-klopotach_0

 

IV Polski Fundusz Rozwoju

Wsparcie w postaci subwencji, otrzymać mogą podmioty prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników etatowych i/lub na umowach zlecenie, które odnotowały min. 25% spadku obrotów gospodarczych. Podmiot, który zatrudnia w przeliczeniu na pełen etat 1 osobę, którego obrotu spadły od 25 do 49,99% może otrzymać co najmniej 12 tyś. złotych. Nawet 75% spłaty tej kwoty może zostać umorzone.

Nabór ma charakter ciągły.

Dokumenty w tym przewodnik:
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-wazne.html

 

V Narodowy Instytut Wolności – Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 

W ramach Programu ubiegać się można o doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów. Środki finansowe można przeznaczyć na:

1. Działania wspierające (Priorytet 1):

Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych.

Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł

2. Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):

– Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię (Nie dotyczy zadań publicznych/projektów realizowanych ramach Programów: PROO, FIO, ROHiS, Korpus Solidarności);

– Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;

– Zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;

– Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 2 – 40 tys. zł.

Nabór wniosków jest prowadzony od 12 maja 2020 r., od godz. 12:00 do wykorzystania środków w ramach Programu lub do daty jego zakończenia.

Więcej informacji:

https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/

 

VI Preferencyjne instrumenty zwrotne, bez możliwości umorzenia

1. Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej (definicja z KPRES)

Główne parametry pożyczki:

  • Maksymalna wartość pożyczki – do wysokości 25% wartości rocznego obrotu  i nie więcej niż 100 tys. zł;
  • Okres spłaty – do 4 lat,
  • Oprocentowanie – 0,1 proc. w skali roku,
  • Karencja w spłacie  – do 12 miesięcy,
  • Prowizja – brak opłat i prowizji.

Operatorzy:

Informacje:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/pozyczki-plynnosciowe-pes/

2. Ułatwienia w preferencyjnych pożyczkach dla podmiotów ekonomii społecznej z POWER

Pożyczka na start – do 100 000 zł.

Pożyczka na rozwój – do 500 000 zł

Więcej na:

https://tise.pl/offers/preferencyjne-pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-es-tise-power/

 

opracowanie: Mirosława Hamera

kontakt: miroslawa.hamera@rcwip.pl

tel.: (71) 796 30 00