Webinarium „Tarcza antykryzysowa dla NGO i Ekonomii Społecznej”

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli/ki podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych z terenu subregionu wrocławskiego (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, miasto Wrocław) na bezpłatne webinarium dot. instrumentów wsparcia III sektora dostępnych w tarczy antykryzysowej.

Zakres tematyczny webinarium to m.in.:
– Na co mogą liczyć podmioty bez działalności gospodarczej?
– Na co podmioty prowadzące działalnością gospodarczą?
– Jakie warunki trzeba spełnić by ubiegać się o poszczególne formy wsparcia?
– Które wsparcie można łączyć ze sobą?
– Gdzie i kiedy trzeba złożyć wnioski?

TERMIN: 7 maja 2020 (czwartek)
GODZINA: 10.00 – 12.00
MIEJSCE: link zostanie udostępniony osobom zakwalifikowanym

Aby wziąć udział w webinarium należy:

1. przesłać zgłoszenie na adres dowes@rcwip.pl podając w treści:
– imię i nazwisko,
– nr telefonu kontaktowego
– kontaktowy adres e-mail
oraz załączając skany wypełnionych dokumentów: Deklaracji uczestnictwa oraz Umowy o korzystanie z usług DOWES.
2. Po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia uczestnik/czka otrzyma zwrotne potwierdzenie zakwalifikowania do udziału w webinarium.

UWAGA! O zakwalifikowaniu do udziału w webinarium decyduje kolejność przesłania skanów wypełnionych dokumentów.

UWAGA! Podmioty prowadzące działalność gospodarczą przesyłają wyłącznie skan deklaracji uczestnictwa. Umowa o korzystanie z usług DOWES wraz z zaświadczeniem o udzieleniu pomocy de minimis zostanie podpisana najpóźniej w dniu webinarium.

UWAGA! Przesłanie skanów wypełnionych dokumentów jest warunkiem niezbędnym dopuszczenia do udziału w webinarium. Oryginały dokumentów należy przesłać pocztą na adres: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław.

Uczestnictwo w webinarium jest bezpłatne. Udział w webinarium będzie dostępny w formie wideokonferencji. Uczestnik/czka musi sobie zapewnić komputer, tablet lub smartfona z internetem, co najmniej z mikrofonem, lub mikrofonem i kamerką. Do udziału nie będzie potrzebne instalowanie oprogramowania, a każda zakwalifikowana osoba otrzyma indywidualnego linka do udziału.

Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej)

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 74 665 11 11, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Do pobrania:
Deklaracja uczestnictwa DOWES
Umowa korzystania z usług DOWES