Wrocław. Bezpłatne szkolenie „NGO w pigułce czyli jak założyć stowarzyszenie i fundację, współpracować z wolontariuszami i napisać dobry projekt”

Czym różni się stowarzyszenie od fundacji? Jak wygląda procedura rejestracyjna w poszczególnych rodzajach podmiotów? Jakie obowiązki musi spełnić podmiot w trakcie swojego funkcjonowania? Skąd pozyskiwać środki na działalność? Jak skutecznie współpracować z wolontariuszami? Jak napisać, zrealizować i rozliczyć projekt społeczny? Przyjdź na bezpłatne szkolenie i dowiedz się więcej o stowarzyszeniach i fundacjach oraz zasadach ich funkcjonowania.

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza osoby indywidualne zainteresowane utworzeniem stowarzyszenia lub fundacji oraz przedstawicieli/ki podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych z terenu subregionu wrocławskiego (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, miasto Wrocław) na bezpłatne dwudniowe szkolenie dot. zasad tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji, współpracy z wolontariuszami oraz tworzenia, realizacji i rozliczania projektów społecznych.

Zakres tematyczny:
1. Aaspekty formalno-prawne tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym stowarzyszeń i fundacji:
– podobieństwa i różnice między poszczególnymi rodzajami podmiotów: stowarzyszenie, fundacja, itp.
– cykl życia organizacji – ważne terminy i obowiązki wobec różnych organów
– podstawowe źródła finansowania działań podmiotu: granty i dotacje, zbiórki publiczne, darowizny, loterie itp.
– zasady prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego,
– działalność gospodarcza i zasady jej prowadzenia,
– ludzie w organizacji: zatrudnianie pracowników, angażowanie wolontariuszy,
– dokonywanie zmian rejestrowych w trakcie działalności podmiotu,
– likwidacja podmiotu – czy i kiedy to w ogóle jest możliwe?
2. Standardy współpracy z wolontariuszami:
– aspekty formalno-prawne wolontariatu w organizacji,
– jak przygotować się do przyjęcia wolontariuszy w organizacji,
– korzyści z zaangażowania dla organizacji i wolontariusza,
– metody pozyskiwania wolontariuszy,
– standard zarządzania pracą wolontariuszy,
– motywowanie wolontariuszy,
3. Jak stworzyć dobry projekt:
– zasady składania i rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych
– diagnoza potrzeb i uzasadnienie potrzeby realizacji zadania publicznego,
– cel główny i cele szczegółowe w projekcie,
– opis grupy docelowej,
– szczegółowy opis działań projektowych i harmonogram realizacji zadania,
– formułowanie rezultatów: produkty, rezultaty twarde i miękkie,
– tworzenie budżetu zadania publicznego,
– wkład własny: finansowy, osobowy, rzeczowy – jak kalkulować i rozliczać w ofertach realizacji zadania publicznego,
– zasady rozliczania ofert realizacji zadania publicznego.

TERMIN: 19-20 października 2023 (czwartek-piątek)
GODZINA: 8.30 – 16.00
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym)

Każda osoba uczestnicząca w warsztacie otrzyma:
– materiały merytoryczne w formie papierowej;
– poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas zajęć;
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Do udziału w warsztacie zapraszamy:
– osoby indywidualne zainteresowane utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej, w tym m.in. stowarzyszenia i fundacji.
– przedstawicieli i przedstawicielki podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji), kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych;
z terenu następujących powiatów: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego oraz miasta Wrocław.

Uwaga!
W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
– o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach PI 9i, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach PI 9v

Procedura rekrutacyjna:

  1. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ
  2. Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 11 października 2023 r.
  3. Po zakończeniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych i przeprowadzeniu weryfikacji formalno-merytorycznej nadesłanych zgłoszeń najpóźniej do dnia 12 października 2023 r. każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru.

W przypadku zakwalifikowania się do udziału w warsztatu niezbędnym będzie wypełnienie oraz podpisanie Deklaracji uczestnictwa oraz Umowy o korzystanie z usług DOWES, nie później jednak niż w dzień rozpoczęcia warsztatu.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Uczestnicy i uczestniczki we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej)

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 71 796 30 00, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!