Wrocław. Bezpłatne szkolenie „Zasady tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji”

Czym różni się stowarzyszenie od fundacji? Jak wygląda procedura rejestracyjna w poszczególnych rodzajach podmiotów? Jakie obowiązki musi spełnić podmiot w trakcie swojego funkcjonowania? Skąd pozyskiwać środki na działalność? Przyjdź na bezpłatne szkolenie i dowiedz się więcej o stowarzyszeniach i fundacjach.

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza osoby indywidualne zainteresowane utworzeniem stowarzyszenia lub fundacji oraz przedstawicieli/ki podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych z terenu subregionu wrocławskiego (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, miasto Wrocław) na bezpłatne jednodniowe szkolenie dot. zasad tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji.

Zakres tematyczny:
– aspekty formalno-prawne tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, w tym stowarzyszeń i fundacji
– podobieństwa i różnice między poszczególnymi rodzajami podmiotów: stowarzyszenie, fundacja, itp.
– cykl życia organizacji – ważne terminy i obowiązki wobec różnych organów
– podstawowe źródła finansowania działań podmiotu: granty i dotacje, zbiórki publiczne, darowizny, loterie itp.
– zasady prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego,
– działalność gospodarcza i zasady jej prowadzenia,
– ludzie w organizacji: zatrudnianie pracowników, angażowanie wolontariuszy,
– dokonywanie zmian rejestrowych w trakcie działalności podmiotu,
– likwidacja podmiotu – czy i kiedy to w ogóle jest możliwe?

TERMIN: 26 września 2023 (wtorek)
GODZINA: 8.30 – 16.00
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym)

Każda osoba uczestnicząca w warsztacie otrzyma:
– materiały merytoryczne w formie papierowej;
– poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas zajęć;
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Do udziału w warsztacie zapraszamy:
– osoby indywidualne zainteresowane utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej, w tym m.in. stowarzyszenia i fundacji.
– przedstawicieli i przedstawicielki podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji), kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych;
z terenu następujących powiatów: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego oraz miasta Wrocław.

Uwaga!
W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
– o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach PI 9i, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach PI 9v

Procedura rekrutacyjna:

  1. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ
  2. Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 18 września 2023 r.
  3. Po zakończeniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych i przeprowadzeniu weryfikacji formalno-merytorycznej nadesłanych zgłoszeń najpóźniej do dnia 19 września 2023 r. każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru.

W przypadku zakwalifikowania się do udziału w warsztatu niezbędnym będzie wypełnienie oraz podpisanie Deklaracji uczestnictwa oraz Umowy o korzystanie z usług DOWES, nie później jednak niż w dzień rozpoczęcia warsztatu.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Uczestnicy i uczestniczki we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej)

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 71 796 30 00, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Do pobrania:
Deklaracja uczestnictwa DOWES
Umowa korzystania z usług DOWES