Wrocław. Bezpłatne warsztaty dot. podstaw księgowości oraz sporządzania i podpisywania sprawozdań finansowych w organizacjach pozarządowych.

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne jednodniowe warsztaty dot. podstaw księgowości oraz sporządzania i podpisywania sprawozdań finansowych w organizacjach pozarządowych.

1. Sprawozdanie finansowe w organizacjach pozarządowych
UWAGA! Warsztat przeznaczony dla osób sporządzających i podpisujących sprawozdania finansowe (czyli księgowi i Zarządy) oraz organów nadzorujących (Komisje Rewizyjne, Rady Fundacji).

Zakres tematyczny:

 • wymogi sprawozdawcze nałożone przez Ustawę o Rachunkowości („UoR”) na organizacje pożytku publicznego, w tym: obowiązki informacyjne, terminy, odpowiedzialność
 • elektroniczna wersja sprawozdania finansowego oraz elektroniczny podpis: forma sprawozdania finansowego, proces podpisywania dokumentu, narzędzie do sporządzania sprawozdania finansowego
 • omówienie wymogów informacyjnych wynikających z wprowadzenia i informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego
 • obowiązek badania sprawozdania finansowego
 • nadzór nad sprawozdaniem finansowym  – obowiązki komisji rewizyjnej, przykładowe czynności kontrolne

TERMIN: 21 stycznia 2022 (piątek)
GODZINA: 8.30 – 16.00
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym)

2. Podstawy księgowości w organizacjach pozarządowych
UWAGA! Warsztat przeznaczony dla początkujących księgowych, członków Zarządów i Komisji Rewizyjnych,  osób z mniejszym doświadczeniem w zakresie księgowości.

Zakres tematyczny:

 • Wprowadzenie do Rachunkowości
 • Zasady prowadzenia UEPIK
 • Dlaczego każde konto księgowe ma lewą i prawą stronę?
 • Księgi rzetelne, bezbłędne, sprawdzalne, prowadzone na bieżąco…czyli technika prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Polityka rachunkowości (Podstawowe elementy, Możliwe do zastosowania uproszczenia
 • Zakładowy plan kont (jak zaklasyfikować i posegregować transakcje gospodarcze,
 • czyli plan kont organizacji pozarządowych)
 • Przychody organizacji pozarządowych
 • Czym się różnią „czwórki” od „piątek”?
 • Czy wysokość środków pieniężnych jest równa osiągniętemu wynikowi? – księgowanie podstawowych transakcji gospodarczych
 • Zasada dualizmu w praktyce
 • Podstawowe schematy księgowań

TERMIN: 28 stycznia 2022 (piątek)
GODZINA: 8.30 – 16.00
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym)

Każda osoba uczestnicząca w warsztacie otrzyma:
– materiały merytoryczne w formie papierowej;
– poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas zajęć;
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Do udziału w warsztatach zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki:
– podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych;
z terenu następujących powiatów: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego oraz miasta Wrocław.

Uwaga!
W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
– o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach PI 9i, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach PI 9v

Procedura rekrutacyjna:

 1. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ
 2. Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 18 stycznia 2022 r.
 3. Po zakończeniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych i przeprowadzeniu weryfikacji formalno-merytorycznej nadesłanych zgłoszeń najpóźniej do dnia 19 stycznia 2022 r. każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru.

W przypadku zakwalifikowania się do udziału w warsztatu niezbędnym będzie wypełnienie oraz podpisanie Deklaracji uczestnictwa oraz Umowy o korzystanie z usług DOWES, nie później jednak niż w dzień rozpoczęcia warsztatu.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Uczestnicy i uczestniczki we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej)

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 71 796 30 00, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Do pobrania:
Deklaracja uczestnictwa DOWES
Umowa korzystania z usług DOWES