Wrocław. Bezpłatny warsztat „Jak zorganizować grę terenową?”

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatny jednodniowy warsztat dot. tworzenia i organizowania gier terenowych.

Zakres tematyczny warsztatu to m.in.:
– zasady tworzenia gier terenowych,
– etapy organizacji i przeprowadzania gier terenowych,
– przykłady dobrych praktyk w organizowaniu gier terenowych,
– na co zwrócić uwagę przy organizacji gry terenowej?
PROGRAM WARSZTATU

TERMIN: 27 maja 2021 (czwartek)
GODZINA: 8.30 – 17.00
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym)

Każda osoba uczestnicząca w warsztacie otrzyma:
– materiały merytoryczne w formie papierowej;
– poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas zajęć;
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dodatkowo osoby biorące udział w warsztacie będą mogły starać się o dofinansowanie realizacji własnej gry terenowej w wysokości do 924 zł.

Do udziału w warsztacie zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki:
– społeczności lokalnych;
– podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych;
– jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, w tym szkół i placówek oświatowych oraz podmiotów uprawnionych do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym;
– publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, nauki i biznesu;
– instytucji wspierających ekonomię społeczną.
z terenu następujących powiatów: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego oraz miasta Wrocław.

Uwaga!
W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
– o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach PI 9i, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach PI 9v

Procedura rekrutacyjna:
1. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ
2. Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 18 maja 2021 r.
3. Po zakończeniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych i przeprowadzeniu weryfikacji formalno-merytorycznej nadesłanych zgłoszeń najpóźniej do dnia 21 maja 2021 r. każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru.

W przypadku zakwalifikowania się do udziału w warsztatu niezbędnym będzie wypełnienie oraz podpisanie Deklaracji uczestnictwa oraz Umowy o korzystanie z usług DOWES, nie później jednak niż w dzień rozpoczęcia warsztatu.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Uczestnicy i uczestniczki we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej)

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 71 796 30 00, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Do pobrania:
Deklaracja uczestnictwa DOWES
Umowa korzystania z usług DOWES
Program warsztatu