Wyniki ocen Komisji Oceny Biznesplanów

Poniżej prezentujemy listę wniosków uszeregowanych w kolejności od najmniejszej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego:

Numer pozycji Numer wniosku  Suma punktów  Średnia  Rekomendacja do wsparcia
1  N/27/103/13/2018 223 74,33 Tak
2 N/27/104/14/2018 223 74,33 Tak
3 N/27/105/15/2018 223 74,33 Tak

Dotacje współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej).