Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia w formie refundacji doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy oraz wsparcia w formie refundacji kosztów subsydiowanego zatrudnienia

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej Wniosków o zawarcie umowy na organizację subsydiowanego zatrudnienia lub wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem, w ramach projektu „Dobra Praca 2 – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej” nr umowy RPDS.09.01.01-02-0083/19, poniżej przedstawiamy listę rankingową wniosków rekomendowanych/nierekomendowanych do dofinansowania.
Wsparcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja.

Listy oceny merytorycznej na stronę – 13.03.2021