Wyniki zapytania ofertowego NR 6/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego NR 6/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP w ramach projektu pn. „Akcja Reintegracja II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0026/17, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wyłoniono następującego wykonawcę usługi:

UpHotel Sp. z o.o

Ul. Solna 4

58-500 Jelenia Góra

 

Zapytanie ofertowe