Zapytanie ofertowe 1/SZ/NETŻ/RCWIP/2023

Wałbrzych, 16.02.2023 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Nie emigruję – tu żyję” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0128/20, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do przedkładania ofert na usługę obejmującą zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego umożliwiającego nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji dla uczestników projektu „Nie emigruję – tu żyję”:

Kurs komputerowy ECDL BASE wraz z egzaminem dla 20 osób

Zapytanie ofertowe
Załączniki