Zapytanie ofertowe 2/SZ/NETŻ/RCWIP/2023

Wałbrzych, 16.02.2023 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Nie emigruję – tu żyję” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0128/20, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do przedkładania ofert na usługę obejmującą zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego umożliwiającego nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji dla uczestników projektu „Nie emigruję – tu żyję”:

Uprawnienia elektryczne SEP G1 do 1 kV wraz z egzaminem dla 9 osób

Zapytanie ofertowe
Załączniki

Aktualizacja z dnia 20 lutego 2023 r.

W związku z wpłynięciem w dniu 17 lutego 2023 r. pytania dot. zapytania ofertowego nr 2/SZ/NETŻ/RCWIP/2023 treść przedmiotu zapytania została zaktualizowana. Poniżej znajduje się aktualna treść zapytania ofertowego wraz z odpowiedzią na zadane pytanie.

ZAPYTANIE OFERTOWE
ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIE