Zapytanie ofertowe NR 1/RPDS/9.1/HOT/”Nie emigruję-tu pracuję”/RCWIP/2021

W związku z realizacją projektu pn. „Nie emigruję –tu pracuję” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0073/18-00.Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.- prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129).

zaprasza do złożenia oferty na usługi:

  • zapewnienia noclegów ze śniadaniem dla uczestników szkolenia, trenera, osób zależnych oraz opiekuna osób zależnych – łącznie średnio 14 osób;
  • catering – obiady i kolacje dla uczestników szkolenia, trenera, osób zależnych– łącznie średnio – łącznie średnio 13 osób,
  • przygotowania i zapewnienia przerw kawowych dla uczestników szkolenia i trenera w trybie ciągłym– łącznie średnio 9 osób,
  • wynajem sali dla uczestników szkolenia i trenera.

Zapytanie ofertowe