ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/WK/OWES/RCWIP/2022

Wrocław, dnia 09.12.2022 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej nr umowy: RPDS.09.04.00-02-0003/19, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na:

Zadanie jest realizowane w ramach mechanizmu zakupów interwencyjnych w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę na celu łagodzenia skutków kryzysu wywołanego wojną, polegającego na zakupie artykułów i usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, a następnie przekazanie ich bezpośrednio bądź poprzez instytucje, osobom przybyłym do Polski w związku z konfliktem w Ukrainie, tj.

– usługa przygotowywania i przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych w tym w zakresie różnic międzykulturowych w formie warsztatów artystycznych i zajęć psychoedukacyjnych dla osób w trudnej sytuacji w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę mające na celu łagodzenia skutków kryzysu wywołanego wojną.

UWAGA! Z POSTĘPOWANIA WYKLUCZENI SĄ WYKONAWCY/OFERENCI, KTÓRZY ZWIĄZANI SĄ Z OSOBAMI LUB PODMIOTAMI, WZGLĘDEM KTÓRYCH STOSOWANE SĄ ŚRODKI SANKCYJNE I KTÓRE FIGURUJĄ NA STOSOWNYCH LISTACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONACH BIP MSWiA W ZWIĄZKU Z AGRESJĄ FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINĘ)

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁĄCZNIKI