Zapytanie ofertowe NR 1/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP – Wyniki

W związku z realizacją projektu pn. „Akcja Reintegracja II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0026/17, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  ogłasza wyniki zapytania ofertowego.

Oferta wybrana w ramach zapytania została złożona przez:

CarpeDiem Incentive,
ul. Kosmiczna 9/6, 59-220 Legnica
Data wpłynięcia 10.01.2018 r.
Pełna lista podmiotów biorących udział:
1. P.P.H.U „ZBAJ” Zygmunt Gancarz
2. Firma Handlowo-Usługowa „KaJa” Jacek Przybylski
3. CarpeDiem Incentive
4. UpHotel Sp. z o.o
5. QSTeam Agencja Eventowa s.c.
6. Sun & More Sp. z o.o