Zapytanie ofertowe nr 1/RPDS/9.1/HOT/”Nie emigruję-tu pracuję”/RCWIP

W związku z realizacją projektu pn. „Nie emigruję –tu pracuję” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0073/18-00.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na usługi:

• zapewnienia noclegów dla uczestników w trakcie szkolenia;
• przygotowania i dystrybucji posiłków w formie śniadania, obiadu i kolacji;
• przygotowania i zapewnienia przerw kawowych;
• udostępnienia sali szkoleniowej.

Zapytanie ofertowe