Zapytanie ofertowe NR 2/RPDS/9.1/HOT/”Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być …czyli odkrywamy życie na nowo”/ RCWIP/2022

W związku z realizacją projektu pn. ”Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być …czyli odkrywamy życie na nowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0078/20 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach procedury zgodnej  z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.- prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129).

zaprasza do złożenia oferty na usługi:

  • zapewnienia noclegów ze śniadaniem dla uczestników kursu, trenerów, osób zależnych oraz opiekuna osób zależnych – łącznie średnio 19 osób;
  • catering – obiady i kolacje dla uczestników kursu, trenerów, osób zależnych oraz opiekuna osób zależnych– łącznie średnio 19 osób,
  • przygotowania i zapewnienia przerw kawowych dla uczestników kursu i trenerów w trybie ciągłym– łącznie średnio 12 osób,
  • wynajem sali dla uczestników kursu i trenera,
  • wynajem sali dla osób zależnych i opiekuna.

ZAPYTANIE OFERTOWE