Zapytanie ofertowe NR 2/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP

W związku z realizacją projektu pn. „Akcja Reintegracja II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0026/17, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty:

· z zakresu zapewnienia noclegu w trakcie szkolenia;

· z zakresu przygotowania i dystrybucji posiłków w formie śniadania, obiadu  i kolacji;

· z zakresu przygotowania i zapewnienia przerw kawowych;

· z zakresu udostępnienia sali szkoleniowej.

Świadczenie usługi zaplanowano w okresie 01-04.03.2018 r.

Poniżej prezentujemy szczegółową specyfikacje zamówienia.