Zapytanie ofertowe NR 3/RPO/9.1/KZ/DP2/RCWIP

W związku z realizacją projektu pn. „DOBRA PRACA 2 – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0083/19, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty:

  • z zakresu zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnego kursu językowego (j. angielski) oraz zapewnienia możliwości wzięcia udziału w egzaminie Test of English for International Communication (TOEIC)

Załączniki do zapytania NR.3.RPO.9.1.KZ.DP2.RCWIP

Zapytanie ofertowe NR.3.RPO.9.1.KZ.DP2.RCWIP