Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 – ogłoszenie konkursu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

zaprasza

podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, 
a także jednostki samorządu terytorialnego

do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

loga projektowe
logo Znak jakości 2020

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. .Z uwagi na skutki pandemii wywołanej COVID-19, ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w postaci relacji on-line m. in. na stronie internetowej www.znakjakosci.mrpips.gov.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez:

  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
  • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
  • Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.

1.   Kategorie konkursowe

W ramach tegorocznej – trzeciej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

a)   Kategoria I. Debiut roku.

b)   Kategoria II. Najlepszy pracodawca.

c)   Kategoria III. Sukces rynkowy.

d)   Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.

e)   Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Poszczególne kategorie dedykowane są dla następujących podmiotów:

KategoriaI. Debiut rokuII. Najlepszy pracodawcaIII. Sukces rynkowyIV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFSV. Społecznie odpowiedzialny samorząd
Uprawniony PodmiotPESPESPESPESJST
Dodatkowe wymaganiaPosiadanie osobowości prawnej, rejestracja w roku 2019Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego
Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego
Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego, zgłoszenie przedsięwzięcia nieocenianego dotąd w poprzednich edycjach Konkursu.
Gmina lub powiat

2.   Pakiety wsparcia w ramach konkursu:

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV w edycji 2020 przewidziano następujące wsparcie:

a)   za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);

b)   za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

Ponadto, w ramach każdej kategorii (I-V), przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe  w postaci wyposażenia związanego z prowadzoną przez laureata działalnością oraz nagranie filmu promocyjnego (miejsca 1-3 w każdej kategorii).

W tegorocznej edycji dla wszystkich podmiotów certyfikowanych w każdej kategorii (z wyłączeniem laureatów) przygotowano odrębne wsparcie w postaci nagród rzeczowych –  wyposażenia związanego z działalnością danego podmiotu.

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I – IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one a celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Laureaci z kategorii I-IV otrzymają również możliwość udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID-19, nastąpi w roku 2021.

3.   Zgłoszenia

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora  wniosków, dostępnego na stronie: www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r.

4. Infolinia

Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać pod numerem telefonu (+48 22) 475 83 38  (w godz. 9:00 – 14:00), bądź adresem mailowym: grzegorz.czerniawski@bgk.pl

5. Ogłoszenie wyników Konkursu

Z uwagi na skutki pandemii wywołanej COVID-19, ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w postaci relacji on-line m. in. na stronie internetowej www.znakjakosci.mrpips.gov.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.