WIELOKULTUROWY WROCŁAW – LOKALNIE I GLOBALNIE

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Różnorodności Społecznej UP-DATE i jest współfinansowany z budżetu Gminy Wrocław.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości co najmniej 297 mieszkańców Wrocławia na temat wielokulturowości, tolerancji, uprzedzeń, dyskryminacji, praw człowieka i przeciwdziałania mowie nienawiści w okresie 1 kwietnia – 31 grudnia 2019 r.

Realizacja projektu zakłada następujące zadania:
– realizację składającego się z 4 warsztatów cyklu Szkoły Wielokulturowych Liderów Osiedlowych dla co najmniej 12 mieszkańców Wrocławia z co najmniej 6 wrocławskich Osiedli, w tym co najmniej 6 przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych z zakresu metod i narzędzi angażowania obywateli do działania oraz partycypacji w sprawach publicznych i społecznych.
– realizację przez uczestników Szkoły Wielokulturowych Liderów Osiedlowych co najmniej 6 Wielokulturowych Spotkań Sąsiedzkich, w których weźmie udział co najmniej 120 mieszkańców wrocławskich osiedli.
– organizację co najmniej 5 otwartych warsztatów kompetencji międzykulturowych z zakresu m.in. stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i przeciwdziałania mowie nienawiści, w których weźmie udział co najmniej 75 mieszkańców miasta.
– realizację co najmniej 6 warsztatów Tradycji Wielu Kultur prezentujących tradycje zamieszkujących Wrocław mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych w kontekście obchodzonych w Polsce Świąt i rocznic. W warsztatach weźmie udział co najmniej 90 osób.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia wiedzy i świadomości co najmniej 297 mieszkańców Wrocławia na temat tolerancji, uprzedzeń, dyskryminacji, praw człowieka i przeciwdziałania mowie nienawiści. Jednym z głównych rezultatów projektu będzie zwiększenie wiedzy i umiejętności co najmniej 12 mieszkańców z co najmniej 6 wrocławskich Osiedli, w tym co najmniej 6 przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych w zakresie metod i narzędzi angażowania obywateli do działania oraz partycypacji w życiu publicznym i społecznym. Ponadto bezpośrednim rezultatem działań projektowych będzie uwrażliwienie mieszkańców Wrocławia na przejawy dyskryminacji, przemocy i nienawiści. Ponadto projekt przyczyni się bezpośrednio lub pośrednio do budowania w społeczności Wrocławia postaw tolerancji i szacunku dla wielokulturowości; zwiększenia wiedzy mieszkańców miasta na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji oraz podniesienia ich świadomości na temat grup dyskryminowanych. Dzięki realizacji projektu zwiększy się również świadomość wrocławian na temat skutków stosowania języka nienawiści a mieszkańcy miasta zwrócą większą uwagę na istotę języka jakim posługują się w przestrzeni publicznej. Ponadto projekt przyczyni się bezpośrednio lub pośrednio do promowania i upowszechniania wśród mieszkańców Wrocławia postaw obywatelskich, zasad wolności i praw człowieka. Dodatkowo mieszkańcy miasta poznają rodzime kultury zamieszkujących Wrocław przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych.

Wartość całkowita projektu: 46 632,00 zł
Przyznana dotacja: 25 480,00 zł
w tym RCWIP: 12 392,00 zł
w tym UP-DATE: 13 088,00 zł
Finansowy wkład własny: 1 022,00 zł
Osobowy wkład własny: 20 130,00 zł