WROCŁAWSKA SZKOŁA BEZ NIENAWIŚCI

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Różnorodności Społecznej UP-DATE i jest współfinansowany z budżetu Gminy Wrocław.

Okres realizacji projektu: 01.02.2020 – 31.12.2020.

Celem projektu jest wsparcie szkół i przedszkoli w zakresie podnoszenia kompetencji międzykulturowych, promowania postaw otwartości i dialogu oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Zadanie wpisuje się w realizację wizji Wrocławia opisanej w Programie „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego” 2018-2022, tj. wspólnoty mieszkańców, którzy żyją we wzajemnym szacunku bez względu na pochodzenie, odrębność kulturową, język czy religię.

Projekt zakłada realizację następujących działań:

  1. Realizację drugiej edycji Wrocławskiej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego przygotowującej kolejną grupę co najmniej 15 nauczycieli i nauczycielek wrocławskich szkół do prowadzenia działań antydyskryminacyjnych i przeciwdziałających mowie nienawiści. W odpowiedzi na postulaty uczestniczek pierwszej edycji cykl zostanie poszerzony o cykl dodatkowych spotkań grupy rozwojowej, która pozwoli na szerszą wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie w prowadzonych działaniach uczestników i uczestniczek cyklu edukacyjnego. Prowadzone będą pod okiem animatora dwie grupy: jedna dla absolwentek pierwszej edycji z 2019 r., druga dla uczestników i uczestniczek drugiej edycji na bieżąco równolegle z warsztatami w ramach cyklu edukacyjnego.
  2. Organizację 2 dwudniowych treningów antydyskryminacyjnych dla co najmniej 30 rodziców i prawnych opiekunów uczniów wrocławskich szkół, które pozwolą im sprawniej reagować na przejawy agresji i mowy nienawiści wśród młodzieży oraz przygotują ich do rozmów z dziećmi i młodzieżą na tematy związane z dyskryminacja i uprzedzeniami.
  3. Realizację w 3 wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych/Młodzieżowej Radzie Miasta Wrocławia dla co najmniej 45 uczniów i uczennic warsztatów przeciwdziałających mowie nienawiści wraz z warsztatami z kreatywnego pisania metodą LOESJE z końcową redakcją tekstów, których celem będzie wypracowanie kreatywnych haseł przeciwko mowie nienawiści. Hasła zostaną wykorzystane podczas podsumowującego happeningu fotograficznego, którego efekty zostaną opublikowane na stronie internetowej Oferenta i na Facebooku.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia wiedzy i świadomości co najmniej 105 nauczycieli, nauczycielek, rodziców i prawnych opiekunów uczniów oraz uczniów i uczennic wrocławskich szkół na temat tolerancji, uprzedzeń, dyskryminacji, praw człowieka i przeciwdziałania mowie nienawiści. Jednym z głównych rezultatów projektu będzie zwiększenie wiedzy i umiejętności co najmniej 30 nauczycieli i nauczycielek wrocławskich szkół (w tym 15 absolwentek pierwszej edycji Wrocławskiej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego) w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych na temat stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i mowy nienawiści. Rodzice i prawni opiekunowie uczniów zostaną przygotowani do skutecznego rozpoznawania i reagowania na agresję, przemoc i mowę nienawiści wśród młodzieży i nie tylko. Ponadto bezpośrednim rezultatem działań projektowych będzie uwrażliwienie wrocławskiej młodzieży na przejawy dyskryminacji, przemocy (w tym przemocy rówieśniczej) i nienawiści. Ponadto projekt przyczyni się bezpośrednio lub pośrednio do zwiększenia wiedzy nauczycieli, nauczycielek, rodziców i prawnych opiekunów uczniów, uczniów i uczennic wrocławskich szkół na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji oraz podniesienia ich świadomości na temat grup dyskryminowanych. Dzięki realizacji projektu zwiększy się również świadomość młodzieży na temat skutków stosowania języka nienawiści a nauczyciele, rodzice, prawni opiekunowie i uczniowie zwrócą większą uwagę na istotę języka jakim posługują się w przestrzeni publicznej.

Wartość całkowita projektu: 38 380,00 zł
Przyznana dotacja: 36 000,00 zł
w tym RCWIP: 17 790,00 zł
w tym UP-DATE: 18 210,00 zł
Finansowy wkład własny: 2 380,00 zł
Osobowy wkład własny: 0,00 zł